Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Předmětem těchto webových stránek www.premium-templates.eu je nabídka internetových služeb a distribuce a vývoj software.  

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

EU - projekt, s.r.o
IČ: 25487566
DIČ: CZ25487566
se sídlem: Raichlova 1787, 274 01 Slaný, Česká republika
zapsané u Městského soudu v Praze,  oddíl C, vložka 163081.


kontaktní údaje:
email: info@premium-templates.eu
telefon: +420 736 426 852
www: premium-templates.eu

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese….. (dále je „internetový obchod“). 

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém nebo anglickém jazyce. 

Práva a povinnosti dodavatele

Dodavatel se zavazuje vyřídit objednávku a odeslat šablonu nebo modul (dále jen produkt) v co nejkratší době po přijetí platby na účet.

Ke každé zaplacené objednávce je vystaven doklad o zaplacení. Ten je zasílán na odběratelem uvedený email v příloze ve formátu PDF.

Dodavatel se zavazuje chránit získané údaje o zákazníkovi v souladu s podmínkami popsanými v odstavci "Prohlášení o ochraně osobních údajů".

Dodavatel, jakožto vlastník autorských práv na vyhotovené produkty a služby, je oprávněn je poskytovat nebo prodávat dalším třetím stranám, není-li toto s odběratelem sjednáno jinak.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů odběratele, pokud jejich zneužití prokazatelně nezpůsobil.

Dodavatel nenese odpovědnost za znefunkčnění nebo omezení funkcí dodávaného produktu po změně podmínek nebo technického řešení ze strany odběratele ani žádné další straně. Typicky aktualizace programového vybavení, přechod na novou verzi apod.

Dodavatel si vyhrazuje autorské právo na veškeré produkty, úpravy a designy, které vytvořil.

Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody způsobené porušením licenčních podmínek.

Práva a povinnosti odběratele

Odběratel je povinen uvést do registračního formuláře požadované údaje, v případě vystavení dokladu na firmu i název společnosti, IČ, DIČ (pokud je plátce) a svou emailovou adresu a telefonní kontakt.

Odběratel má právo své osobní údaje měnit.

Odběratel má právo na vymazání veškerých údajů z databáze dodavatele, požádá-li o to dodavatele písemnou formou. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti, veškeré údaje o zákazníkovi z databáze vymazat.

Odběratel má právo zrušit objednávku ještě před odesláním objednaného produktu dodavatelem. Zaplacená částka bude odběrateli bezodkladně vrácena na účet, nejpozději však do 14 dnů. V případě odeslání produktu mailem, již nelze objednávku zrušit.

Odběratel je oprávněn užívat produkty a úpravy dle udělené licence a licenčních podmínek zde zveřejněných.

Odběratel nese odpovědnost za porušení licenčních podmínek a porušení autorského zákona. Viz licenční podmínky užití.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů naleznete v samostatné sekci "Podmínky ochrany osobních údajů".

Uzavření kupní smlouvy

Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nabývá platnosti okamžikem potvrzení emailové objednávky odběratele.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím těchto webových stránek nebo jinou elektronickou komunikací jsou závazné a odběratel stvrzuje, že se seznámil s obchodními a licenčními podmínkami, a reklamačním řádem (uvedeným v odstavci "Reklamace"), a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

Prodej produktů (šablon a modulů) na těchto webových stránkách je realizován elektronicky, zasláním odkazu ke stažení požadovaného produktu, na email uvedený v registraci.

Platební podmínky

Dodavatel přijímá platbu bankovním převodem nebo pomocí platební brány PayPal. V případě platby bankovním převodem je odběratel informován na konci objednávky, na který účet má zaslat platbu. Platební údaje obdrží zároveň také emailem.

Dodací podmínky

Po přijetí částky na účet, se dodavatel zavazuje bez zbytečného odkladu zaslat objednaný produkt na emailovou adresu, uvedenou při registraci.

Reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnout jinak.

U produktů poskytovaných zdarma, není možno vyžadovat odstranění případné vady.

Shoda a rozpor s kupní smlouvou

Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že prodávaný software či poskytnutá služba je při převzetí odběratelem ve shodě s kupní smlouvou.

Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaný software či poskytnutá služba má užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě užitné vlastnosti pro software či službu takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití softwaru či služby uvádí nebo pro který se software či služba obvykle používá.

V případě, že software či služba při převzetí odběratelem není ve shodě s kupní smlouvou, má odběratel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu dodaný software či poskytnutou službu uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může odběratel požadovat přiměřenou slevu z ceny softwaru či poskytnuté služby. To neplatí, pokud odběratel před převzetím softwaru či služby o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Odstoupení od kupní smlouvy

Na software distribuovaný elektronicky se nevztahuje ustanovení §1837 odstavce l) občanského zákoníku, o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Produkt distribuovaný elektronicky nebo upravený na zakázku pro konkrétního koncového zákazníka nelze vrátit.

Licenční podmínky užití

Při zakoupení produktu (šablony nebo modulu) se sjednává licence na jeden produkční web / eshop / doménu. Pokud je produkt označen a určen pro MULTISTORE verzi prestashopu, lze provozovat produkt z jedné administrace pro všechny přidružené obchody / domény do multistore. Pokud chce odběratel použít šablonu nebo modul na více doménách, musí zakoupit více licencí produktu, nebo si může domluvit s dodavatelem slevu na více licencí.

Produkty lze provozovat i na testovací instalaci na PC vlastníka licence.

Licence není časově omezena, je sjednána na dobu neurčitou. Aktualizace modulu nebo šablony je poskytována zdarma po dobu 1 roku od objednávky. Po uplynutí této doby si může zákazník zakoupit za zvýhodněnou cenu na aktualizaci. Zakoupená aktualizace je platná na 1 rok od zaplacení.

Autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k dodávaným produktům, náleží dodavateli jakožto tvůrci dodávaného produktu.

Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

Za řádně a v plné výši uhrazený produkt dle sjednaných podmínek, uděluje dodavatel odběrateli užívat licenci výhradně k jeho účelům dle obchodních a licenčních podmínek.

Odběratel není oprávněn užívat větší množství licencí, než jaký byl dodavatelem poskytnut nebo byl sjednán při zakoupení produktu.

V ceně licence nejsou zahrnuty žádné další dodatečné individuální úpravy.
Odběratel je oprávněn dělat v produktu změny pro vlastní účely.

Odběratel není oprávněn produkt nabízet, poskytovat, prodávat, vystavovat ke stažení, zprostředkovávat další prodej, kopírovat, množit a to v původní ani změněné podobě. Odběratel nesmí produkt poskytnout třetím stranám ani zdarma, ani za finanční úhradu, ani si účtovat za jejich instalaci a spojené služby.

Demo produktu slouží k předvedení šablony. Použítí vzorových obrázků z dema odběratelem je zakázáno.

V případě porušení licenčních ujednání popsaných výše, může dodavatel požadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.

Dodaný software jako autorské dílo používá ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona.

Odběratel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným těmito obchodními podmínkami.

Dodavatel má nárok dohlížet na dodržování licenčních a autorských práv.

Odpovědnost za škody

Dodavatel odpovídá za to, že požadovaný produkt (šablona nebo modul) plní uvedené vlastnosti popisované v nabídce.

Dodavatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat při instalaci produktu. Odběratel má možnost produkt odzkoušet na demo stránce dodavatele a poté na vlastním počítači před instalací na produkční web / eshop / doménu.

Dodavatel neručí za funkčnost v případě úprav produktu odběratelem nebo dalším subjektem.

Závěrečná ustanovení

V případě stížnosti se můžete obrátit na dodavatele na emailovou adresu info@premium-templates.eu.

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito obchodními podmínkami dotčena.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22. 5. 2018.